ΓΓΕΚ

H υιοθέτηση Σχεδίων για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plans/GEPs) ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον Ορίζοντα Ευρώπη

Στον Ορίζοντα Ευρώπη τα θέματα ισότητας των φύλων αναδεικνύονται πλέον ως οριζόντια προτεραιότητα με στόχο την εξάλειψη φαινομένων ανισότητας στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας, περιλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών πτυχών, των διαρθρωτικών εμποδίων και των προκαταλήψεων.

Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικές αναφορές και προϋποθέσεις έχουν ενισχυθεί σε σχέση με τον Ορίζοντα 2020 και εντάσσονται σε τρία επίπεδα:

α) Νέο κριτήριο επιλεξιμότητας για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση που περιλαμβάνει την ύπαρξη Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan/GEP) σε ισχύ.

Αφορά δημόσιους φορείς (κερδοσκοπικούς και μη), ερευνητικούς φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου) και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν ως δικαιούχοι ή ως συνδεδεμένες οντότητες (affiliated entities) και καθίσταται υποχρεωτική για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με ημερομηνία λήξης εντός του 2022.

Στο στάδιο υποβολής της πρότασης αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης (self-declaration) αλλά οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να έχουν θέσει σε ισχύ το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων και να το έχουν δημοσιοποιήσει έως την ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας Επιχορήγησης (grant agreement).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Γενικά Παραρτήματα (General Annexes) του Προγράμματος Εργασίας και στις Συχνές Ερωτήσεις που έχουν αναρτηθεί στην πύλη Funding and Tenders Portal της Ε. Επιτροπής.

β) Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (sex and/or gender analysis) στο περιεχόμενο του ερευνητικού έργου αποτελεί πλέον εξ’ ορισμού απαίτηση η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο του κριτηρίου Excellence (General Annex D) και ως εκ τούτου έχει ενταχθεί σχετικό πεδίο στο έντυπο υποβολής της πρότασης.

γ) Η ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στις ερευνητικές ομάδες των προτάσεων που υποβάλλονται αποτελεί ένα από τα κριτήρια κατάταξης σε περίπτωση ισοβαθμίας (General Annex F).

Περισσότερες πληροφορίες για το σημείο (α) ανωτέρω είναι διαθέσιμες στους εξής συνδέσμους:

Επίσης, περαιτέρω ανάλυση και σχετικοί σύνδεσμοι για όλα τα ανωτέρω, καθώς και για το σύνολο του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Οδηγό (Horizon Europe Programme Guide) που εξέδωσε η Ε. Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στο Funding and Tenders Portal.

Τέλος, για όσα θέματα δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες πηγές μπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις από την Ε. Επιτροπή με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση: RTD-HORIZON-EU-GENDER-EQUALITY-PLAN@ec.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο


Events

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
Events for Νοέμβριος

29

Events for Δεκέμβριος

2

No Events
Events for Δεκέμβριος

3

No Events
Events for Δεκέμβριος

4

5
6
7
8
9
10
11
Events for Δεκέμβριος

6

Events for Δεκέμβριος

7

Events for Δεκέμβριος

9

Events for Δεκέμβριος

10

No Events
Events for Δεκέμβριος

11

No Events
12
13
14
15
16
17
18
Events for Δεκέμβριος

12

No Events
Events for Δεκέμβριος

17

No Events
Events for Δεκέμβριος

18

No Events
19
20
21
22
23
24
25
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

23

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
26
27
28
29
30
31
1
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events