ΤΑΙΠΕΔ

Από τις 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στη δράση “Νέα Βιομηχανικά Πάρκα” του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την ανάπτυξη νέων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως φορέας υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοινώνει την δημοσίευση της πρόκλησης της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και την ανάπτυξη νέων.        

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α)
Απευθύνεται ειδικά σε:

Το πρόγραμμα Νέα Βιομηχανικά Πάρκα διακρίνεται σε δύο τμήματα:

Με το Τμήμα Ι παρέχεται χρηματοδότηση για:

α) τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων (πάρκα νέας γενιάς),

β) την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» – “Industry 4.0” με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 5G και υπερυψηλού εύρους ζώνης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής οικονομίας,

και γ) τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα.

Με το Τμήμα ΙΙ της παρούσας Δράσης παρέχεται χρηματοδότηση για την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της εγχώριας αγοράς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Ενότητα 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», της  Πρόσκλησης καθώς και της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση της εξοικονόμησης, αποθήκευσης και διανομής της ενέργειας και των ΑΠΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε τοπικό επίπεδο στη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων σε αυτά τα πάρκα επιχειρήσεων. Τα νέα βιομηχανικά πάρκα με τον τρόπο αυτό θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας Industry 4.0

Τι ενισχύεται:

Α) Τμήμα Ι

Φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, όπως αυτοί ορίζονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο (ήτοι στον Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και είναι σε ισχύ)

Β) Για το τμήμα ΙΙ της Δράσης

Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Τι χρηματοδοτείται

Χρηματοδότηση για:

  • Υποδομές για τη δημιουργία πάρκων νέας γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της γης) με ειδικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης για την κατασκευή νέων κτιρίων και έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα,
  • Υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων βιομηχανικών περιοχών,
  • Ηλιακή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,
  • Έργα διαχείρισης των υδάτων και διατήρησης των υδάτινων πόρων (οι επενδύσεις θα έχουν μέσο δείκτη διαρροών υποδομής (ILI) χαμηλότερο ή ίσο του 1,5),
  • Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης,
  • Ηλεκτροκίνηση (ανάπτυξη δικτύων ανεφοδιασμού για ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού βιομεθανίου για τον τομέα μεταφορών),
  • Έργα για την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και μολυσμένων εδαφών.

Το συνολικό ποσό κάθε Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει κυμαίνεται από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €) έως είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €).

Προϋποθέσεις συμμετοχής : Οι προυποθέσεις συμμετοχής ειδικά των φορέων ανάπτυξης και διαχείρισης βιομηχανικών πάρκων αναφέρονται στην Πρόσκληση και τον Οδηγό του Προγράμματος (βλ. Σχετικά Αρχεία της σελίδας).

Συνολικός Προϋπολογισμός: €62.998.348,36
Προϋπολογισμός Ταμείου: €62.998.348,36

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 24/10/2022
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 27/12/2022

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Υποβολή αιτήσεων: Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων http://www.ependyseis.gr/mis

Πυλώνας: 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Δράση: 4.6.24 (16634) Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

Πρόσκληση

Οδηγός εφαρμογής της δράσης

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7