ΕΒΕΘ2

ΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREATIVE HUB”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί επιχειρηματίες και στελέχη Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους κλάδους ένδυσης & κλωστοϋφαντουργίας να συμμετάσχουν σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area», με ακρωνύμιο CREATIVE HUB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».        

Το έργο CREATIVE HUB, στο οποίο το ΕΒΕΘ συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, υλοποιείται από τον Απρίλιο του 2021 με τη συμμετοχή 5 συνολικά φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός κέντρου μόδας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα λειτουργεί ως μηχανισμός υποστήριξης των ΜΜΕ του τομέα της μόδας και των νέων σχεδιαστών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να δείτε εδώ.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το ΕΒΕΘ σε συνεργασία με πεπειραμένους συμβούλους, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση μίας δράσης παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρηματίες ή/και στελέχη 20 ΠΜΜΕ (όπως ορίζονται από την ΕΕ), οι οποίες έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν διασυνοριακή συνεργασία με επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Βουλγαρία και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας,
  • είναι εγκατεστημένες στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες ΈβρουΚαβάλαςΞάνθηςΡοδόπης και Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • κατά τα τελευταία 3 έτη (τρέχον και 2 προηγούμενα) δεν έχουν λάβει ούτε έχουν καταστεί δικαιούχοι λήψης κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους άνω των 200.000 ευρώ. Επισημαίνεται, ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που θα λάβει έκαστη ωφελούμενη επιχείρηση αντιστοιχούν σε κρατική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό De Minimis 1407/2013.

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής θα εστιάσει σε θεματικές όπως: κοστολόγηση προϊόντωνmarketing (εξαγωγικό marketing, ψηφιακό marketing, οικολογικό marketing, marketing στο χώρο της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας, marketing μόδας), χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας, πηγές και τρόποι χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, εφοδιαστική αλυσίδα με έμφαση στους κλάδους της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας, νέες τεχνολογίες και υλικά που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις των κλάδων κλπ. Στο πλαίσιο των ατομικών συνεδριών, ο σύμβουλος, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, θα σκιαγραφήσει σε βάθος το προφίλ των ωφελούμενων επιχειρήσεων και θα καταλήξει σε προτάσεις παρεμβάσεων σε θέματα σχετιζόμενα με τις προαναφερθείσες θεματικές, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.

Η κάθε ωφελούμενη επιχείρηση θα λάβει συνολικά πενήντα (50) ώρες συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες θα αφορούν τον/τους επιχειρηματίες ή/και στελέχη της επιχείρησης. Εξ΄ αυτών, οι 20 ώρες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν δια ζώσης στον χώρο εγκατάστασης της επιχείρησης, ενώ οι υπόλοιπες 30 είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως (διαδικτυακά μέσω skype, zoom, teams κλπ.).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα συμβουλευτικής είναι τα ακόλουθα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  2. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους και οι ΚΑΔ της επιχείρησης.
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συμβουλευτικής.
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου του συμμετέχοντος ή των συμμετεχόντων στη Συμβουλευτική Υποστήριξη.
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης στο οικείο Επιμελητήριο.

Για την επιλογή των ωφελούμενων επιχειρήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο της δράσης συμβουλευτικής για ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών, θα τηρηθούν δύο διακριτές λίστες προτεραιότητας για επιχειρήσεις νομίμως εκπροσωπούμενες από άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες.

Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν της δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης καλούνται να υποβάλουν στο ΕΒΕΘ συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, καθώς επίσης και τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση root@ebeth.gr, μέχρι τη Δευτέρα 10.10.2022.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
Events for Δεκέμβριος

3

4
5
6
7
8
9
10
Events for Δεκέμβριος

10

No Events
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Events for Δεκέμβριος

20

No Events
Events for Δεκέμβριος

21

No Events
Events for Δεκέμβριος

22

No Events
Events for Δεκέμβριος

24

No Events
25
26
27
28
29
30
31
Events for Δεκέμβριος

25

No Events
Events for Δεκέμβριος

26

No Events
Events for Δεκέμβριος

27

No Events
Events for Δεκέμβριος

28

No Events
Events for Δεκέμβριος

29

No Events
Events for Δεκέμβριος

30

No Events
Events for Δεκέμβριος

31

No Events
1
2
3
4
5
6
7