Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) ενημερώνει καταναλωτές και οικονομικούς φορείς ότι εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – OJEU L135/23.05.2023). Στόχος του Κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, τέθηκε σε ισχύ στις 12.06.2023 και θα εφαρμοστεί άμεσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση  – Ενιαία Αγορά από 13 Δεκεμβρίου 2024. Ο νέος Κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0988.  

Η Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων, η οποία καταργείται από τις 13 Δεκεμβρίου 2024, διασφαλίζει ότι όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, εκτός εδώδιμων προϊόντων,  που διατίθενται στην αγορά πληρούν τη γενική επιταγή ασφάλειας. Ο αυξανόμενος όμως ρυθμός και όγκος των προϊόντων που διατίθενται μέσω διαδικτύου, καθώς και οι τρέχουσες ψηφιακές και τεχνολογικές εξελίξεις απαίτησαν την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε τα προϊόντα που συνδέονται με νέες τεχνολογίες και προϊόντα που διακινούνται διαδικτυακά να είναι επίσης, ασφαλή.

Ο νέος Κανονισμός βασίζεται στο ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων που θεσπίζει βασικούς κανόνες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Στόχος του νέου Κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, εκτός εδώδιμων, που διακινούνται στην αγορά της ΕΕ, σε φυσικά καταστήματα ή διαδικτυακά, είναι ασφαλή.

Εφαρμόζεται στα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που επιβάλλονται από το ενωσιακό δίκαιο, o νέος  Κανονισμός εφαρμόζεται μόνον στις πτυχές και στους κινδύνους ή στις κατηγορίες κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις αυτές.

Ο νέος Κανονισμός εισάγει αρκετές αλλαγές και νέες απαιτήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων, είτε αγοράζουν διαδικτυακά είτε από φυσικό κατάστημα.

Κύριες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων που προβλέπονται, είναι οι ακόλουθες:

– Οι οικονομικοί φορείς  διαθέτουν ένα άτομο υπεύθυνο για προϊόντα που πωλούνται σε φυσικό κατάστημα ή διαδικτυακά, ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος, το οποίο διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης, των οδηγιών και των πληροφοριών ασφαλείας.

– Η αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο για την υγεία που ενέχουν τα ψηφιακά συνδεδεμένα προϊόντα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, καθώς και την εξελισσόμενη φύση αυτών (ΑΙ – Τεχνητή νοημοσύνη).

– Εάν ένα προϊόν έχει αποδειχθεί μη ασφαλές, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα και να ενημερώνουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς και τους καταναλωτές μέσω της πύλης επιχειρήσεων Safety Business Gateway.

– Θεσπίζονται ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας προϊόντων για διαδικτυακές αγορές για την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτυακών αγορών·

– Οι διαδικτυακές αγορές ορίζουν ένα ενιαίο σημείο επαφής υπεύθυνο για την ασφάλεια των προϊόντων, συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και αναφέρουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω της πύλης επιχειρήσεων Safety Business Gateway τις αρχές εποπτείας της αγοράς για οποιοδήποτε επικίνδυνο προϊόν,  οποιοδήποτε ατύχημα για το οποίο έχουν ενημερωθεί «με σοβαρό κίνδυνο ή πραγματική βλάβη της υγείας ή της ασφάλειας ενός καταναλωτή» που προκαλείται από ένα προϊόν που διατίθεται μέσω των αγορών τους.

– Οι πάροχοι διαδικτυακών αγορών λαμβάνουν υπόψη τις κοινοποιήσεις στο Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate για επικίνδυνα προϊόντα για την απομάκρυνση αυτών από την αγορά τους.

– Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να ζητούν από διαδικτυακές αγορές να αφαιρούν επικίνδυνα προϊόντα από τις πλατφόρμες τους ή να απενεργοποιούν την πρόσβασή σε αυτά.

– Διασφαλίζεται η αποτελεσματική ανάκληση προϊόντων, απαιτώντας άμεση επαφή με τους καταναλωτές με τυποποιημένη ανακοίνωση της ανάκλησης. Όταν ένα προϊόν ανακληθεί, οι καταναλωτές θα δικαιούνται είτε να το επισκευάσουν ή να το αντικαταστήσουν είτε να να λάβουν επιστροφή των χρημάτων τους και, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τουλάχιστον δύο από αυτές τις επιλογές.

– Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν την Επιτροπή, μέσω ειδικής ενότητας της δικτυακής πύλης Safety Gate σχετικά με προϊόντα που ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα ενημερώνει οικονομικούς φορείς και καταναλωτές για τις εξελίξεις στην εφαρμογή του Κανονισμού, μέσω των Επιμελητηρίων και με την έκδοση Δελτίων Τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
1
2
3
4
5
Events for Μάιος

1

No Events
Events for Μάιος

2

No Events
Events for Μάιος

3

No Events
Events for Μάιος

4

No Events
Events for Μάιος

5

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for Μάιος

6

Events for Μάιος

7

Events for Μάιος

8

Events for Μάιος

9

No Events
Events for Μάιος

10

No Events
Events for Μάιος

11

No Events
Events for Μάιος

12

No Events
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

27

No Events
Events for Μάιος

28

Events for Μάιος

29

No Events
Events for Μάιος

31

No Events