European Commission 430

Προώθηση των ΜΜΕ της Ευρώπης: Η Επιτροπή παρέχει νέα αρωγή για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των αναγκών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Ευρώπης στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 99 % των επιχειρήσεων της Ευρώπης, οι ΜΜΕ αποτελούν βασικούς μοχλούς της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες καταστάσεις και αστάθεια ως αποτέλεσμα μιας σειράς κρίσεων τα τελευταία χρόνια.   

Η ανακοίνωση σχετικά με αρωγή για τις ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα προτείνει νέα μέτρα που θα παράσχουν βραχυπρόθεσμη αρωγή, θα τονώσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και θα ενισχύσουν τη δικαιοσύνη στο επιχειρηματικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα νέες προτάσεις κανονισμού για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και οδηγίας για τη θέσπιση φορολογικού συστήματος βάσει εταιρικής έδρας για τις ΜΜΕ. Πρόσθετες πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό τους.

Ειδικότερα, ο νέος κανονισμός για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές αντιμετωπίζει τις καθυστερήσεις πληρωμών, μια αθέμιτη πρακτική που θέτει σε κίνδυνο τις ταμειακές ροές των ΜΜΕ και παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Οι νέοι κανόνες θα καταργήσουν την οδηγία του 2011 για τις καθυστερήσεις πληρωμών και θα την αντικαταστήσουν με κανονισμό. Η πρόταση εισάγει αυστηρότερο ανώτατο όριο πληρωμής 30 ημερών, εξαλείφει τις ασάφειες και αντιμετωπίζει τα νομικά κενά της ισχύουσας οδηγίας. Το προτεινόμενο κείμενο διασφαλίζει επίσης την αυτόματη καταβολή δεδουλευμένων τόκων και αποζημιώσεων και εισάγει νέα μέτρα επιβολής και επανόρθωσης για την προστασία των επιχειρήσεων από κακοπληρωτές.

Το φορολογικό σύστημα βάσει εταιρικής έδρας για τις ΜΜΕ θα παρέχει στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο μέσω μόνιμων εγκαταστάσεων τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με μία μόνο φορολογική διοίκηση —εκείνη της εταιρικής έδρας— αντί να υποχρεούνται να συμμορφώνονται με πολλαπλά φορολογικά συστήματα. Η εν λόγω πρόταση θα αυξήσει τη φορολογική ασφάλεια και δικαιοσύνη, θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης και τις στρεβλώσεις στην αγορά που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο διπλής φορολόγησης, υπερφορολόγησης και φορολογικών διαφορών. Ειδικότερα, η αναμενόμενη μείωση του κόστους συμμόρφωσης θα πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις και τη διασυνοριακή επέκταση στην ΕΕ. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη θα είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν πλήρως την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων χωρίς να παρεμποδίζονται από περιττά φορολογικά εμπόδια.

Επιπλέον, η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αρωγή για τις ΜΜΕ προτείνει διάφορα μη νομοθετικά μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ και τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης του οικονομικού δυναμικού τους:

  • Βελτίωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τις ΜΜΕ με βάση το επιτυχές πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής της αρχής «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» (καθαρή εξοικονόμηση κόστους 7,3 δισ. ευρώ), μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής του «τεστ ΜΜΕ» και της συστηματικής συνεκτίμησης των αναγκών των ΜΜΕ σε όλη τη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω μεγαλύτερων μεταβατικών περιόδων για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα διορίσει απεσταλμένο/-η της ΕΕ για τις ΜΜΕ, ο/η οποίος/-α θα παρέχει στην Επιτροπή καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με θέματα ΜΜΕ και θα προασπίζει τα συμφέροντα των ΜΜΕ στο εξωτερικό. Ο/Η απεσταλμένο/-η της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα αναφέρεται απευθείας στον/στην Πρόεδρο (ενώ θα ενημερώνει επίσης τον/την Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΜΜΕ και υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες του/της) και θα συμμετέχει στις ακροάσεις της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου με τις Γενικές Διευθύνσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που έχουν υψηλό δυνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη χρήση ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων για την προώθηση του πειραματισμού και της καινοτομίας των ΜΜΕ.
  • Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τις ΜΜΕ με τη δρομολόγηση του τεχνικού συστήματος «μόνον άπαξ» (μέρος της ενιαίας ψηφιακής πύλης) έως το τέλος του 2023, επιτρέποντας στις ΜΜΕ να ολοκληρώνουν τις διοικητικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου έγγραφα. Η Επιτροπή θα απλουστεύσει και θα ψηφιοποιήσει τις επαχθείς διαδικασίες, όπως δηλώσεις και πιστοποιητικά για την απόσπαση εργαζομένων (όπως το λεγόμενο έγγραφο Α1 για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης). Επιπλέον, η Επιτροπή θα προτείνει, με βάση τα αρχικά μέτρα που ελήφθησαν πριν από το καλοκαίρι για τη μείωση κατά 25 % των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2023, περαιτέρω προτάσεις κατά τις προσεχείς εβδομάδες, καθώς και μέτρα για τη συστηματική χαρτογράφηση των εν λόγω επιβαρύνσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων σχεδίων εξορθολογισμού για τα επόμενα έτη.
  • Τόνωση των διαθέσιμων επενδύσεων για τις ΜΜΕ, επιπλέον των άνω των 200 δισ. ευρώ που διατίθενται στις ΜΜΕ στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ που θα διαρκέσουν έως το 2027. Αξιοποίηση της επιτυχίας του σκέλους για τις ΜΜΕ του προγράμματος InvestEU, ενθαρρύνοντας τις μεταφορές από τα κράτη μέλη στις εθνικές συνιστώσες του εν λόγω σκέλους και διασφαλίζοντας ότι μέρος της προτεινόμενης εγγύησης της ΕΕ ύψους 7,5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο ενός νέου ειδικού σκέλους της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) του προγράμματος InvestEU, θα είναι επίσης διαθέσιμο για τις ΜΜΕ. Μια απλή και τυποποιημένη μεθοδολογία θα στηρίξει επίσης τις ΜΜΕ στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με θέματα βιωσιμότητας, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση σε βιώσιμη χρηματοδότηση.
  • Διευκόλυνση της ανάπτυξης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις ΜΜΕ με τη συνέχιση της στήριξης δράσεων κατάρτισης που παρέχονται από τις μεγάλης κλίμακας συμπράξεις δεξιοτήτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συμφώνου για τις δεξιότητες, καθώς και άλλων υποστηρικτικών πρωτοβουλιών για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.
  • Στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ με την επανεξέταση, έως το τέλος του 2023, των ισχυόντων ορίων ορισμού των ΜΜΕ και με τη θέσπιση εναρμονισμένου ορισμού και, ενδεχομένως, την αναπροσαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το οικονομικό δυναμικό τους.

Ιστορικό

Οι 24 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ. Βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της Ευρώπης, προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης και στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ευημερία μας.

Οι ΜΜΕ έχουν πληγεί δυσανάλογα από την αλληλουχία κρίσεων τα τελευταία χρόνια: από την πανδημία COVID-19, τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού. Οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αστάθεια και έλλειψη προβλεψιμότητας, καθώς και περιορισμούς στην προσφορά, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και, συχνά, αθέμιτο ανταγωνισμό και άνισους όρους ανταγωνισμού κατά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ευρώπη. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εμποδίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και τη δυσπιστία στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η πρόσφατη έκθεση για τις επιδόσεις των ΜΜΕ δείχνει ότι η προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ για το 2023 εξακολουθεί να προβλέπεται ότι θα παραμείνει στο 3,6 % (έναντι 1,8 % για τις μεγάλες επιχειρήσεις), κάτω από το επίπεδο του 2019, ενώ η απασχόληση των ΜΜΕ μόλις ανέκαμψε στα προ κρίσης επίπεδα.

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ της ΕΕ στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής, η Επιτροπή πρότεινε ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις ΜΜΕ με στόχο τη βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη. Οι περισσότερες από αυτές τις δράσεις έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη συνδημιουργία και την υλοποίηση οδών μετάβασης, οι οποίες αποσκοπούν στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Οι φιλικές προς τις ΜΜΕ διατάξεις αποτελούν μέρος όλων των βασικών νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, ενώ περαιτέρω μέτρα στήριξης για τις ΜΜΕ εφαρμόζονται από το δίκτυο «Enterprise Europe network», την πλατφόρμας συνεργασίας των συνεργατικών σχηματισμών και άλλους εταίρους.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Επιτροπή αναμένει να διαθέσει πάνω από 200 δισ. ευρώ στις ΜΜΕ στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της που θα διαρκέσουν έως το 2027. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω σημαντικά ποσά στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής της ΕΕ (65 δισ. ευρώ) και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (45,2 δισ. EUR), που προορίζονται για άμεσα και έμμεσα μέτρα στήριξης των ΜΜΕ, βοηθώντας τις να καταστούν πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και ψηφιακές.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ημερολόγιο

Ιούνιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for Μάιος

28

Events for Ιούνιος

1

No Events
Events for Ιούνιος

2

No Events
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Events for Ιούνιος

24

No Events
Events for Ιούνιος

25

No Events
Events for Ιούνιος

26

No Events
Events for Ιούνιος

27

No Events
Events for Ιούνιος

28

No Events
Events for Ιούνιος

29

No Events
Events for Ιούνιος

30

No Events
1
2
3
4
5
6
7