Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων: 5/4/2024 και ώρα 15:00

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής. Η Δράση προωθεί τις συνεργασίες πανεπιστημιακών ερευνητών με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία τεχνογνωσίας και να διευκολυνθεί η μεταφορά της στην πραγματική οικονομία και για τον λόγο αυτόν αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων Έρευνας &. Ανάπτυξης.

κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των ερευνητικών προτάσεων περιλαμβάνουν την έμφαση στις θετικές και τεχνικές επιστήμες (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) και ιδίως σε τεχνολογίες αιχμής, την απορρέουσα δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων, εφαρμογών και μεθόδων και την ποιότητα των συμμετεχόντων ερευνητών.

Δικαιούχοι: AEI, Επιχειρήσεις

Σύνθεση Σύμπραξης: Κατ’ ελάχιστον από ένα ΑΕΙ και μία ιδιωτική επιχείρηση

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 128.419.200 €.

Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά Έργο: 1.800.000 € η κατανομή του οποίου είναι η εξής: 60% για τις Επιχειρήσεις ( ανώτατο ποσό:1.080.000 €) και 40% για τα ΑΕΙ (ανώτατο ποσό: 720.000 €) και θα πρέπει να διατηρείται αμετάβλητη.

Όσον αφορά τα ΑΕΙ, το ανώτατο ποσό προβλέπεται για τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) Α.Ε.Ι., ενώ ο προϋπολογισμός ενός (1) Α.Ε.Ι. στη σύμπραξη δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 500.000.00€.

Ποσοστά Ενίσχυσης: 100% για ΑΕΙ και 50% για Επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες).

Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Μέγιστη Διάρκεια Έργων: 24 Μήνες και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η/12/2025.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: 1.Αγροδιατροφική Αλυσίδα 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία & Φάρμακα 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες 4. Αειφόρος Ενέργεια 5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 7. Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία 8 Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Προσωπικό ( έως 80% του συνολικού  π/υ ανά Φορέα)
  • Εξοπλισμός ( έως 9% του συνολικού π/υ ανά Φορέα)
  • Αναλώσιμα ( έως 2% του συνολικού π/υ ανά Φορέα)
  • Δαπάνες ταξιδιών/μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια (έως 3% του συνολικού π/υ ανά Φορέα)
  • Έμμεσες Δαπάνες (σταθερό 7% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών των ανωτέρω κατηγοριών)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for Απρίλιος

22

No Events
Events for Απρίλιος

28

29
30
1
2
3
4
5