Ποιότητα

Το One Stop Liaison Office είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής:

«Παροχή Υπηρεσιών Διεπαφής  και Δικτύωσης για την ενδυνάμωση των ενδιαφερόμενων μερών του Οικοσυστήματος Καινοτομίας, Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στο Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Παρακολούθηση της Στρατηγικής RIS3 της ΠΚΜ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα παρακάτω αρχεία:

Βρες χρηματοδότηση

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning