Έξυπνη Εξειδίκευση

«Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα για το μέλλον τους,  που άγεται από την αριστεία και την εξωστρέφεια».

Η Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3) είναι μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η οποία:

 • επικεντρώνει την πολιτική υποστήριξη και τις επενδύσεις σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες – κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση,
 • οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας/περιφέρειας και το δυναμικό για αριστεία,
 • υποστηρίζει κυρίως αλλά όχι μόνο την τεχνολογική καινοτομία και στοχεύει στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων,
 • διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των εταίρων (stakeholders) και ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό,
 • βασίζεται σε τεκμήρια και περιλαμβάνει ένα στέρεο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Διαδικασία–κλειδί για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων μιας στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση και επομένως ουσιώδες στοιχείο για τον επιτυχή σχεδιασμό της, είναι η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery process).

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφερειακή Αρχή έχει εργαστεί για την ανάπτυξη της στρατηγικής RIS3, με στόχο να εντοπίσει τις σημερινές και μελλοντικές δραστηριότητες και κοινωνικές ανάγκες και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, για την κάλυψη αυτών των αναγκών με τη χρήση της τοπικής γνώσης, την προσφορά καλύτερων και νέων υπηρεσιών και προϊόντων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τα δίκτυα και τα εργαλεία και την εξωστρέφεια. 

Οι 4 διαγνωσμένοι τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 είναι 

 1. ο τομέας της Αγροδιατροφής
 2. ο τομέας του Τουρισμού
 3. ο τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας και τέλος 
 4. ο τομέας των Υλικών-Κατασκευών

Τις στρατηγικές στήριξης των τομέων αποτελούν οι παρακάτω τομείς, τεχνολογίες, επιστήμες: 

 1. ΤΠΕ – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 2. Ενέργειας
 3. Πράσινες τεχνολογίες – Περιβάλλον, και
 4. Τεχνολογίες και τα εργαλεία των μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Βρες χρηματοδότηση

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning