Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στους τομείς RIS3

Οι παρακάτω προσκλήσεις αφορούν κυρίως τους τομείς προτεραιότητας της RIS3, και εστιάζουν στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ: Κέντρα Ικανοτήτων

Η νέα Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία με τίτλο «Κέντρα Ικανοτήτων» αφορά σε δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.
 • Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
 • Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
 • Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας (με έμφαση στη βιομηχανία 4.0) αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line ή στην αίθουσα όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες παραγωγής. Συμβολή στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
 • Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 30.000.000 ευρώ.

Ως «Δικαιούχος Φορέας» της Δράσης  χαρακτηρίζεται η  νομική οντότητα – ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί  και η οποία φέρει την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ για την καλή εκτέλεση του έργου, που έχει αναλάβει.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν (1) οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε (5) επιχειρήσεις. Επιπλέον ως μέτοχοι/εταίροι δύναται να συμμετέχουν μια (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκουν σε λοιπούς φορείς.

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους στο υπό σύσταση ΚΕNΤΡO ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

 1. Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες.
 2. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
 3. Λοιποί φορείς. Ως λοιποί φορείς νοούνται τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που δύνανται να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική/λογιστική νομοθεσία που τους διέπει (όπως Σύνδεσμοι/Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια).

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι τα α) Υλικά – Κατασκευές, β) Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, γ) Αγροδιατροφή, δ) Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, ε) Υγεία & Φάρμακα, στ) Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), ζ) Ενέργεια και η) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η 29/09/2020 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4876.

 

Περισσότερα

Προ-δημοσίευση 2ης Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Greece - Business Innovation

Το Business Innovation Greece είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τις επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας (ΕΑΑ & Norway Grants 2014-2021) και υλοποιείται από το Innovation Norway, έναν κρατικό οργανισμό της Νορβηγίας. Στόχος του είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας αξίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν για επιχορήγηση προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέρος του έργου για να εισάγουν περισσότερη καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες

Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει σταθερό ποσοστό χρηματοδότησης.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα καθορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες. Ο οργανισμός innovation Norway θα χρησιμοποιήσει τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία ως νομική βάση για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών και των ποσοστών επιχορήγησης. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

Κατά γενικό κανόνα, μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα θα μπορούσε να λάβει περίπου 50% επιχορήγηση από τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για ένα επενδυτικό έργο. Το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και τον τύπο του έργου. Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, αλλά θα λάβουν χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.

Η 2η Πρόσκληση θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο/Ιούλιο 2020.

 Οι τρεις τομείς εστίασης του προγράμματος είναι:

 • Καινοτομία πράσινης βιομηχανίας,
 • Μπλε ανάπτυξη, και
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

 Έργα για πρασινοποίηση των βιομηχανιών μεταποίησης και παραγωγής. Μπορεί να δοθεί υποστήριξη σε επενδύσεις σε πιο πράσινες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, της διαφοροποίησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τη συμβολή σε μια θεμελιώδη αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής για να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Η μπλε ανάπτυξη μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στη ναυτιλία αλλά και γενικά στον ναυτιλιακό τομέα. Η θάλασσα, ο ωκεανός, τα ποτάμια, οι λίμνες και τα νησιά αντιπροσωπεύουν πόρους για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη.

Παραδείγματα έργων:

 • Καινοτόμος ναυτικός / ναυτιλιακός εξοπλισμός,
 • Πράσινη τεχνολογία ναυσιπλοΐας,
 • ¨Πρασινοποίηση” των σκαφών,
 • Επισκευή πλοίων,
 • Ναυτική και ναυτιλιακή ασφάλεια
 • Ανάπτυξη μικρής κλίμακας τουρισμού κατά μήκος των ακτών
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων από θαλάσσιους οργανισμούς

Αυτό το Πρόγραμμα αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας – μια πύλη για νέα τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία από εταίρους του έργου σε ένα από τα κράτη Δωρητές (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Η συνεργασία του έργου προσφέρει πολλά οφέλη, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: shorturl.at/FGT15.

E-mail επικοινωνίας: GR.innovation@innovationnorway.no

Περισσότερα

5.200 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με επιδότηση 60% για πτυχιούχουςανέργους έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

Από την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020 ενεργοποιούνται 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση έως 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις σε 9 κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

Το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» αναβαθμίστηκε πρόσφατα ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης των δράσεων του Οργανισμού:

*Διευρύνθηκαν από 4 σε 9 οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης. Προστέθηκαν επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα σε: 1) Ενέργεια, 2) Βιοεπιστήμες και Υγεία – Φάρμακα, 3) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη –Κλιματική Αλλαγή, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και 5) Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη, πέραν όσων δραστηριοποιούνται σε 6) Μεταποίηση – Βιομηχανία, 7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 8) Υλικά – Κατασκευές και 9) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

*Αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού -και μη- κόστους και το ανώτατο όριο από 600 στα 700 ευρώ τον μήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 700 στα 750 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού. Παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα το ανώτατο όριο για τους κατόχους διδακτορικού.

*Αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες απασχόλησης. Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον Ιδιωτικό Τομέα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος παραμένει στους 15 μήνες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών,απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: shorturl.at/FGT15.

 

Περισσότερα

Τρίτη (3η)Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

 Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κος Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας αποφάσισε:

Την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», λόγω των κάτωθι αλλαγών:

 1. Τροποποιείται το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00.
 2. Στο κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τροποποιείται η παράγραφος:

 

«να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2018 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2017). Επισημαίνεται ότι ως κλεισμένη χρήση νοείται αυτή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία»

Σε:

«να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2019 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2018). Επισημαίνεται ότι ως κλεισμένη χρήση νοείται αυτή για την οποία έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία»

 1. Στο υποκεφάλαιο 9.2 Διαδικασία Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης τροποποιείται ο αριθμός των ημερών ανταπόκρισης του δυνητικού δικαιούχου σε τυχόν ζητούμενα στοιχεία από τον ΕΦ από πέντε (5) σε εφτά (7) εργάσιμες ημέρες και προστίθεται:

 

«Για τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί πριν από την παρούσα τροποποίηση, θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά που διαφοροποιούνται κατά το στάδιο της αξιολόγησης.»

 1. Στο Παράρτημα VI: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ τροποποιείται το σημείο 3 του πίνακα, ως προς:
 • τα έτη που αφορούν τα φορολογικά έντυπα Ε3 του δικαιούχου και τυχόν συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από 2017 και 2018 σε 2018 και 2019.
 • το έτος που αφορά το φορολογικό έντυπο Ν του δικαιούχου και τυχόν συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από 2018 σε 2019

 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με αρ. πρωτ. 6316/31-10-2019 πρόσκληση με θέμα: «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΘΘ57ΛΛ-3Ο6), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ.1100/20-2-2020 & 1612/13-3-2020 αποφάσεις.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπου έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις.

Δ. Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr, www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr.

Ε. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail: pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: shorturl.at/FGT15.

 

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας - European Research Council (ERC) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα ERC Advanced Grants

Τα ERC Advanced Grants απευθύνονται σε καταξιωμένους ερευνητές οι οποίοι επιδιώκουν πρωτοποριακά έργα υψηλού κινδύνου.

Ένα από τα σημαντικά κριτήρια των υποψηφίων για τις επιχορηγήσεις – που ονομάζονται κύριοι ερευνητές (PI – Principal Investigators) – είναι η ενεργή τους παρουσία στην έρευνα αιχμής υψηλού επιπέδου και να κατέχουν ιστορικό σημαντικών ερευνητικών επιτευγμάτων τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν για οποιοδήποτε πεδίο έρευνας.

Προθεσμία υποβολής: 26 Αυγούστου 2020

 

Τα ERC Advanced Grants μπορεί να χορηγήσουν έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ για περίοδο 5 ετών (αναλογικά για έργα μικρότερης διάρκειας). Ωστόσο, μπορεί να διατεθεί επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών «εκκίνησης» για ερευνητές που μετακινούνται από μια τρίτη χώρα στην ΕΕ ή μια συνδεδεμένη χώρα ή / και για την αγορά σημαντικού εξοπλισμού ή / και την πρόσβαση σε μεγάλες εγκαταστάσεις και / ή για δαπάνες άλλων σημαντικών πειραματικών και ερευνητικών έργων.

Μια επιχορήγηση ERC μπορεί να καλύψει έως και το 100% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της έρευνας συν μια συνεισφορά του 25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για τις έμμεσες δαπάνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: shorturl.at/FGT15.

καθώς και: shorturl.at/FGT15.

Περισσότερα

Νέα πρόσκληση του ENI CBC Med Programme για χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ

Η πρόσκληση στοχεύει στην χρηματοδότηση έργων κεφαλαιοποίησης, προωθώντας τη μεταφορά, την εκμετάλλευση και την ενσωμάτωση της γνώσης και των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο διαφορετικών ευρωμεσογειακών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ENPI / ENI CBC Med, the Union for the Mediterranean και του προγράμματος Interreg MED.

Η Διαχειριστική Αρχή ανακοίνωσε την τρίτη και τελευταία για την περίοδο 2014-2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων, κατά την οποία η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε να επικεντρωθεί στην κεφαλαιοποίηση, μια καινοτόμο διαδικασία που στοχεύει στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων μιας σειράς διαφορετικών έργων / προγραμμάτων / πρωτοβουλιών, προσδιορίζοντας επιτυχημένες και αποτελεσματικές πρακτικές και διασφαλίζοντας την προώθηση, διάδοση, αναπαραγωγή και ενσωμάτωσή τους στις δημόσιες πολιτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, οι αιτούντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν δράσεις που μπορούν να προωθήσουν την κοινωνικοοικονομική αναγέννηση σε ολόκληρη τη Μεσόγειο , όσον αφορά:

 1. Δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων
 2. Μετάβαση σε οικονομίες ουδέτερες του άνθρακα
 3. Αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας
 4. Υποστήριξη των ευάλωτων ατόμων.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού εντύπου αίτησης και το αργότερο έως την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: shorturl.at/FGT15.

Περισσότερα

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία εξέδωσε πρόσκληση, η οποία απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και πιο συγκεκριμένα για τη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19.

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης από 1η Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται ευρύτερα συνεπεία των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους την δύσκολη αυτή περίοδο.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης, ορισμένης διάρκειας και ύψους, τα οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο, στο 40% του όγκου των δανείων που χορηγεί μια τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.

Αναμένεται, επομένως, μέσα στους επόμενους μήνες, η παροχή οικονομικών μέτρων στήριξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω χορήγησης δανείων, που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης από τις τράπεζες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=183&cs=

Περισσότερα

Στήριξη της Επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του Covid-19

Το ΕΣΠΑ, στα πλαίσια της πανδημίας του Covid-19, εξασφαλίζει πόρους οι οποίοι χρηματοδοτούν πολλές από τις δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχειρήσεων που πλήττονται  από την πανδημία . Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτακτες, καθώς, με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, τα προγράμματα τίθενται άμεσα σε υλοποίηση.

Οι  κινήσεις αυτές  αποτυπώνονται σε μία σειρά από δράσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με πόρους του ΕΣΠΑ, όπως είναι η επιδότηση των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και η επιστρεπτέα προκαταβολή.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν από τα προγράμματα  που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx .

Παράταση προθεσμιών για τα ενταγμένα έργα του Α’ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Αναστέλλονται οι προθεσμίες για τα ενταγμένα έργα του Α΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» από τις 11/3/2020 για δύο (2) μήνες για:

– την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

– την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

– την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης

κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 

Διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στη διάρκεια του COVID – 19

Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και με στόχο τη μετακύλιση ρευστότητας στην αγορά, ο ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας) απευθύνει πρόταση προς τους δικαιούχους των δράσεων ευθύνης του.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του φορέα στον παρακάτω σύνδεσμο: shorturl.at/jxDFM .

EUROCITIES webinar - European Capital of Innovation Awards 2020

Τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας (European Capital of Innovation Awards) τιμούν τις ευρωπαϊκές πόλεις που καινοτομούν, επιβραβεύοντας τα  οικοσυστήματα καινοτομίας των πόλεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών τους. Με τα βραβεία αυτά, η ΕΕ ευαισθητοποιεί σχετικά με τα οφέλη της υποστήριξης ενός αστικού οικοσυστήματος καινοτομίας που λειτουργεί “με” και “για” τους πολίτες, υποστηρίζοντας τις πόλεις στην αντιμετώπιση νέων κοινωνικών προκλήσεων, ενισχύοντας την αστική τους ανθεκτικότητα.

Η πλατφόρμα για τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας “European Capital of Innovation Awards 2020”, θα είναι ανοιχτή για υποβολές από τις 5 Μαρτίου 2020. Πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων από κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες με το πρόγραμμα Horizon 2020 καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 23 Ιουνίου 2020. Τα βραβεία αυξάνουν το ενδιαφέρον των φορέων του οικοσυστήματός τους και παράλληλα ενισχύουν την προβολή της πόλης παγκοσμίως.

Μπορείτε να συμμετέχετε στο webinar του EUROCITIES, προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα European Capital of Innovation Awards. Το webminar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 στις 10:00 – 11:30 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Για δηλώσεις συμμετοχής στο webinar, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eventbrite.com/e/eurocities-webinar-european-capital-of-innovation-awards-2020-tickets-97286523611

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

 

 

 

 

Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα "Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας"

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κος Απόστολος Τζιτζικώστας, αποφάσισε την προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική προτεραιότητα: 1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό Στόχο 1b1 «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

 

 1. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 €.
 2. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).
 3. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 18μήνες.
 4.  Δικαιούχοι της Δράσης είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
 5. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 30-4-2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31-7-2020 ώρα 15:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail: pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ: Πρόσκληση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».

 

 

 

Περισσότερα

Τροποποίηση της πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης  «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00, κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζικώστα.

Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΦ www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr, και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο pepkm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

Για την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Κουπόνια Καινοτομίας .

Είσαι επιχειρηματίας ή φορέας υποστήριξης της καινοτομίας; Τότε αυτό σίγουρα σε ενδιαφέρει!

Το Πρόγραμμα “European Entrepreneurial Region (EER) – Peer-to-peer exchange programme” αποσκοπεί στην ανταλλαγή  βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των επιχειρηματιών από τις Περιφέρειες που φέρουν την ένδειξη EER, μία εκ των οποίων είναι και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από μια εμπειρία με φορείς υποστήριξης της καινοτομίας σε άλλες Περιφέρειες, να συνδεθούν με δυνητικούς εταίρους, να μοιραστούν γνώσεις και να δημιουργήσουν συνεργατικά σχέδια. Οι εκπρόσωποι των φορέων υποστήριξης της καινοτομίας από τις Περιφέρειες EER θα μπορέσουν επίσης να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, συνοδευόμενοι από τους επιχειρηματίες τους και συνεργαζόμενοι με τους ομότιμους τους από άλλη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Οι επιχειρηματίες και οι εκπρόσωποι των φορέων υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας  που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους από τις 03/02/2020 έως 28/02/2020.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς να υποβάλλεται την αίτηση σας, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε τον σχετικό σύνδεσμο:Call for EoI EER Study visits

 

Περισσότερα

Παράταση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, στα καθεστώτα Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, έως τις 28/02

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα, Γ΄ Κύκλος» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, έως τις 28/02/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016,ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: Αναπτυξιακός_Νόμος

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Το πρόγραμμα “Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας” αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή είναι οι εξής:

 • Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο  που αφορά η αίτηση του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 • Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
 • Περίοδος υποβολής:  από 10/02/20
 • Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Περισσότερα: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4690

Περισσότερα

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης δύναται να αφορούν οι ακόλουθοι:

Μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με σκοπό:

 • την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές. Ως καινοτόμα θεωρούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή τρόπους χρήσης
 • την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας επιχειρήσεων
 • την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
 • ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς
 • προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr.
Για το λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Σε ποιους απευθύνεται:  Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Περίοδος υποβολής:  από 17/12/2019 έως 28/2/2020 (ώρα 15:00)
 • Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περισσότεραhttps://bit.ly/36BqgbJ

Περισσότερα

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία

Επιλέξιμοι κλάδοι:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
 • Ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι.
 

Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, φιλικών προς το περιβάλλον και χρήση νέων τεχνολογιών και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

 • Σε ποιους απευθύνεται: Κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 
 • Περίοδος υποβολής:   από 20/9/2019 έως 19/12/2019 (ώρα 11:00πμ)
 • Περιοχή Εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ενισχύονται οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020.
 • Περισσότερα:  http://tinyurl.com/y3fxtpk9

Περισσότερα

Βρες ερευνητή

Βρες επενδυτή

Επισκεφθειτε ακομα

Horizon Scanning