Ερευνώ -Καινοτομώ 2021-2027

Επικαιροποιήθηκε η Προδημοσίευση του Ερευνώ Καινοτομώ

Δείτε παρακάτω τη νέα Προδημοσίευση

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Ο προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου στην αίτηση χρηματοδότησης δεν
δύναται να υπερβαίνει το υποπενταπλάσιο (20%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών της
επιχείρησης που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα
Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου κατανέμεται μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών
ως εξής: για τις επιχειρήσεις τουλάχιστον 30% του προϋπολογισμού του έργου και για τους
Ερευνητικούς Οργανισμούς έως 70% του προϋπολογισμού του έργου. Ο όρος ελέγχεται
συνολικά (σωρευτικά) για όλες τις επιχειρήσεις και τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται
ως επιχειρήσεις του συνεργατικού έργου.

Διαβάστε τη νέα προδημοσίευση εδώ

Ημερολόγιο

Απρίλιος 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Events for Απρίλιος

22

No Events
Events for Απρίλιος

28

29
30
1
2
3
4
5